Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania

 

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

Spis treści

 1. Efekt załatwienia sprawy

 2. Sprawę prowadzi i informacji udziela

 3. Czas załatwiania

 4. Tryb odwoławczy

 5. Podstawa prawnaOpis procedury


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania lub ubiegający się o uchylenie czynności materialno-technicznej polegającej na zameldowaniu powinien złożyć:

 1. Podanie z wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub z żądaniem anulowania zameldowania jeżeli zameldowanie nastąpiło, a osoba zameldowana w lokalu nie zamieszkała.

 2. Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

 3. Oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

UWAGI:

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem lub uchyleniem czynności materialno-technicznej zameldowania albo osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

 2. W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.

 3. W przypadku gdy czynność zameldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania w lokalu organ wszczyna postępowanie o uchylenie tej czynności i bada czy zamieszkanie nastąpiło czy też nie.

 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania, po jego zakończeniu zostanie wydana stosowna decyzja.Efekt załatwienia sprawyPo złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Straży Miejskiej, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, organy paszportowe, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.

Po zakończeniu postępowania zostaje wydana stosowna decyzja.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Gminy w Ostrówku
Referat Ewidencji Ludności

Adres:

Urząd Gminy w Ostrówku
98-311 Ostrówek
pow. wieluński, woj. łódzkie


Adres elektroniczny:

email: uscostrowek@interia.pl

Telefony:

tel./fax: 43 841 50 26
tel.: 43 841 50 69

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15Wniosek można złożyć:


 • listownie - na podany wyżej adres

 • osobiście

 • inny (Pełnomocnik)Czas załatwiania

2 miesiące od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2006, nr 139, poz. 993 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475). 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:25:59.

Zobacz:
 impreza kulturalna i sportowo-rekreacyjna .  Impreza masowa .  Zbiórka publiczna .  Wpis do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych z ewidencji ludności .  Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania .  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca .  Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej .  Zaświadczenie z akt ewidencji ludności .  Zgłoszenie wyjazdu za granicę .  Zgromadzenie publiczne . 
Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:25:59
Opublikowane przez: Admin PBIP